Την ώρα που η Ελλάδα ακόμα σκέφτεται το τι και το πως της ηλεκτροκίνησης, πακτωλός χρημάτων από ειδικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατίθενται σε χώρες που παρουσιάζουν τεκμηριωμένα και βιώσιμα προγράμματα για την ανάπτυξή της.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα σχέδια της Ρουμανίας για στήριξη της δημιουργίας δικτύου σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Το μέτρο θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων ρύπων χωρίς να δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Η ταυτότητα του προγράμματος στη Ρουμανία

Το πρόγραμμα για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στη Ρουμανία, το οποίο έχει προϋπολογισμό 53 εκατομμυρίων ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει περίοδο εφαρμογής το διάστημα 2020 – 2025. Με βάση αυτό θα δημιουργηθούν σταθμοί φόρτισης για υβριδικά και ηλεκτροκίνητα οχήματα σε αστικές, υπεραστικές και αγροτικές περιοχές, έτσι ώστε να καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα.

Το πρόγραμμα έρχεται να στηρίξει ιδιωτικές και όχι δημόσιες επενδύσεις. Εταιρείες με αντικείμενο την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, θα επιλεγούν μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας υποβολής προσφορών και η στήριξη θα χορηγηθεί με τη μορφή επιχορηγήσεων.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και ιδίως το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίξουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που επιδιώκουν κοινό συμφέρον, υπό ορισμένες συνθήκες.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το μέτρο θα ενθαρρύνει τη σημαντική απορρόφηση οχημάτων χαμηλών εκπομπών ρύπων, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ και τους στόχους που τέθηκαν από την Green Deal της ΕΕ.

Η ανάγκη της πρακτικής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων

Η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) της Ε.Ε., που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, καθορίζει το στόχο να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη ουδέτερη για το κλίμα ήπειρος έως το 2050. Για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας απαιτείται μείωση κατά 90% των εκπομπών ρύπων από τα οχήματα και τις εμπορευματικές μεταφορές, έως το 2050.

Για να επιτύχουν το στόχο αυτό, όλες οι χώρες της Ευρώπης -μεταξύ αυτών και η Ελλάδα- θα χρειαστεί να παράσχουν κίνητρα για να πραγματοποιηθούν τεράστιες επενδύσεις τόσο στις υποδομές φόρτισης των ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, όσο και για την αγορά τους.

Τι γίνεται στη χώρα μας

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα πολύ χαμηλά στην κατάταξη χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αυτό οφείλεται στην έλλειψη θεσμικού πλαισίου, κινήτρων, καθώς και στην ελλιπή πληροφόρηση των κέντρων λήψης αποφάσεων για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους τρόπους ένταξης των έργων στα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Κάποιες επενδύσεις έχουν ήδη γίνει ή πρόκειται να γίνουν στην ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ωστόσο αυτές είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Motor Oil
Στη χώρα μας οι επενδύσεις σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι ακόμα πολύ περιορισμένες.​

Όπως εξήγησε στο insider ο  σύμβουλος επενδύσεων, κ. Νίκος Κασιμάτης,  η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα περνά μέσα και από τους δήμους, οι οποίοι έχουν πλέον πολλές δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και στη χώρα μας.

Ο ίδιος μάλιστα είναι επικεφαλής της δημιουργίας ενός Εγχειριδίου για την Ανάπτυξη Έξυπνων και Πράσινων Πόλεων, το οποίο αναμένεται να είναι πολύ σύντομα διαθέσιμο σε όλους τους  δήμους και τις Περιφέρειες και δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο να δώσει κατευθυντήριες γραμμές άντλησης χρηματοδότησης από την Ε.Ε., την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς.

Το παράδειγμα της Ρουμανίας δείχνει το δρόμο και θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από το ΥΠΕΝ, ως ένα πετυχημένο σχέδιο που οφείλει να ακολουθήσει τόσο η Ελλάδα ως χώρα, όσο και ο κάθε δήμος ή Περιφέρεια ξεχωριστά.