Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η επιλογή των σημαιοφόρων θα γίνεται με κριτήριο την επίδοσή τους κατά την Ε' τάξη του δημοτικού σχολείου και με βάση τον γενικό μέσο όρο της βαθμολογίας τους.

Σημαιοφόροι θα ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ ́ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους

Κλήρωση θα γίνεται μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας και κατά το κλασματικό μέρος της βαθμολογίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία της επιλογής και της κλήρωσης θα γίνεται παρουσία των ενδιαφερόμενων μαθητών.

Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα, καθώς ο ορισμός των σημαιοφόρων γίνεται την 10η Οκτωβρίου και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης και για το διδακτικό έτος 2019-220.