Το σύνολο των καταλυμάτων που θα λειτουργήσει αποκλειστικά για τη φιλοξενία περιστατικών κορονοϊού κατά την τουριστική περίοδο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση μέσω απόφασης του υπουργείου Τουρισμού. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την δημοσίευση της παρούσας αίρεται για τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά, η υποχρεωτικότητα του στοιχείου Πρωτοκόλλου Κ του Παραρτήματος I της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β’2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αρ. 8958/15.06.2020 (Β’2370) και υπ'αρ. 9418/23.06.2020 (Β'2498) όμοιες Αποφάσεις.

Η λίστα των καταλυμάτων που μισθώθηκαν.