Τη δυνατότητα να περιορίσουν μέχρι και 50% τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, με τη βοήθεια του κράτους που θα καλύπτει μέρος του μισθού τους ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης. Ο υπουργός, μίλησε για το σύνολο του νέου μηχανισμού «ενίσχυσης της απασχόλησης». 

Δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτόν τον μηχανισμό, θα έχουν «Όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ΚΑΔ, που παρουσιάζουν πτώση του τζίρου από 20%. Όλοι υφιστάμενοι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης και οι εποχικά εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης».

Ο εργοδότης, θα έχει «δικαίωμα να περιορίσει το χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης εως και 50%». 

Στο ζήτημα της αμοιβής, «Για το χρόνο που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, θα καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό αμοιβή στον ίδιο ύψους 60% επί του καθαρού μισθού του. Σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, το υπόλοιπο θα καλύπτεται από το κράτος εξ ολοκλήρου».

Ταυτόχρονα, δεν θα επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου, ούτε αλλαγή των όρων της σύμβασης εργασίας. 

Ενίσχυση εποχικά απασχολούμενων και ανέργων

  • Επίδομα εποχικής ανεργίας

Δίνεται παράταση του επιδόματος εποχικής ανεργίας για τους περίπου 120.000 εποχικά ανέργους μέχρι τον Σεπτέμβριο. 

  • Επιδότηση ασφαλιστικών

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη στο ύψος του βασικού μισθού για εποχικά εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, ως κίνητρο επαναπρόσληψης. 

  • Μείωση απαιτήσεων

Μειώνονται τα ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια για τη λήψη του εποχικού επιδόματος το ερχόμενο φθινόπωρο από τα 100 στα 50. 

  • Επιδόματα ανεργίας 

Παίρνουν παράταση όλα τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν τον μήνα Μάιο κατά δύο μήνες