Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας διαμορφώνονταν στα 575 εκατ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου, από 278,9 εκατ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου.

Η ΔΕΗ εμφάνισε σταθερό τζίρο στο τρίμηνο, στα 1,137 δισ. ευρώ, με τα EBITDA να διαμορφώνονται σε αρνητικά επίπεδα, στα -51,3 εκατ. ευρώ από 157,1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Σημειώνεται ότι για λόγους συγκρισιμότητας, η παρουσίαση και ο σχολιασμός της ΔΕΗ έλαβε χώρα επί των αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, δηλαδή χωρίς τα αποτελέσματα των προς πώληση εταιρειών Λιγνιτική Μελίτης και Λιγνιτική Μεγαλόπολης για το α΄ τρίμηνο 2018 και το α΄ τρίμηνο 2019.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η επιχείρηση, το α΄ τρίμηνο του 2019 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 4,2% στις 14.897 GWh έναντι 14.291 GWh το α΄ τρίμηνο του 2018. Αντίστοιχα, η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, παρουσίασε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση κατά 6,7% το α΄ τρίμηνο του 2019, εξαιτίας των αυξημένων κατά 44,9% εξαγωγών από Τρίτους. Η αύξηση αυτή των εξαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξαγωγή μέρους των δημοπρατούμενων ποσοτήτων μέσω «ΝΟΜΕ».

Η παραγωγή της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 6,6% στις 6.285 GWh έναντι 6.731 GWh πέρυσι. Συγκεκριμένα η παραγωγή:

  • από τις λιγνιτικές μονάδες μειώθηκε κατά 16,6%, ή κατά 481 GWh
  • από τις μονάδες φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 68,6%, ή κατά 778 GWh
  • από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς μειώθηκε κατά 46,6% ή κατά 784 GWh καθώς το α΄ τρίμηνο του 2019 η εισροή υδάτων στους ταμιευτήρες ήταν πολύ χαμηλή.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 77,1% από 83,8% το α΄ τρίμηνο του 2018, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις της ΔΕΗ να μειωθούν κατά 6,2%. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο διασυνδεδεμένο σύστημα περιορίσθηκε σε 76,6% τον Μάρτιο του 2019 από 82,7% τον Μάρτιο του 2018, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 97,7% στην Υψηλή Τάση, 53,6% στη Μέση Τάση και 80,2% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 96,8%, 65,2% και 86,8% τον Μάρτιο του 2018 αντίστοιχα.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (χωρίς τις υπό αποεπένδυση θυγατρικές Μελίτης και Μεγαλόπολης) κάλυψαν το 42,4% της συνολικής ζήτησης στη χώρα το α΄ τρίμηνο 2019 (38,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο του 2018 ήταν 47,8% (44,8% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της η ΔΕΗ προέβη σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 5.257 GWh, αυξημένες κατά 4%.