Για το 2020 θα προβλέπεται ξανά στόχος 3,5% του ΑΕΠ για το πρωτογενές πλεόνασμα, με το απόλυτο ποσό να αγγίζει τα 6,8 δισ. ευρώ περίπου.

Το 2020 η δημοσιονομική στρατηγική θα έχει δύο βασικές επιδιώξεις. Πρώτον, την επίτευξη των δεδηλωμένων δημοσιονομικών στόχων, έτσι ώστε να εμπεδωθεί η διεθνής αξιοπιστία στα ελληνικά δημόσια οικονομικά και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για «φθηνές» εξόδους στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και, δεύτερον, τη μείωση των φορολογικών βαρών και την υιοθέτηση αναπτυξιακών πολιτικών που θα τονώσουν τα επίπεδα των επενδύσεων.

Στη βάση αυτή τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από περίπου 53 δισ. ευρώ εφέτος, αναμένεται να κινηθούν κοντά στα 54 δισ. ευρώ το 2020. Οι δε δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να κινηθούν κοντά στα 57,7 δισ. ευρώ, ήτοι στα επίπεδα του 2019.

Σε αυτό αναμένεται να συμβάλουν και εξοικονομήσεις που θα προέλθουν από την επισκόπηση δαπανών. Η επισκόπηση δαπανών συνιστά ένα από τα δημοσιονομικά εργαλεία για την αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών και την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου επί αυτών. Αποτελεί δυναμική διαδικασία μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, καθώς συνδέεται με αλλαγή κρατικών λειτουργιών και απαιτεί τη συγκριτική αξιολόγηση κάθε δαπάνης.

Ως προς τη διαχείριση του χρέους, κατά το επόμενο έτος, θα διατηρηθούν οι βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους, όπως είναι η διατήρηση του συναλλαγματικού κινδύνου στα σημερινά ελάχιστα επίπεδα για τα δάνεια εκτός ευρώ και η βελτίωση της αναλογίας χρέους σταθερού επιτοκίου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου.

Το δε σύνολο των νέων ετήσιων εκδόσεων δεν αναμένεται να ξεπερνά τις ετήσιες αποπληρωμές χρεολυσίων, ενώ η υπερβάλλουσα ρευστότητα θα αξιοποιηθεί για τη διαχείριση των υφιστάμενων υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου χρέους.

Πηγή: insider.gr