Ο κ. Στουρνάρας αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου της Επιτροπής Επιθεώρησης (Audit Committee) της ΕΚΤ, διαδεχόμενος στη θέση αυτή τον Ε.Νοβότνι, πρώην διοικητή της αυστριακής κεντρικής τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είχε εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Επιθεώρησης το Σεπτέμβριο του 2018.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Επιθεώρησης περιλαμβάνεται η ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων, η συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και κώδικες συμπεριφοράς του Ευρωσυστήματος, η επίβλεψη των εσωτερικών ελέγχων και η άσκηση των λειτουργιών επιθεώρησης.