Νέους κωδικούς για χωριστές δηλώσεις των συζύγων, για όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά, για όσους είχαν  αμοιβές διαχείρισης που χορηγήθηκαν μέσα στο 2018, αλλά και για όσους είχαν μερίσματα βάσει του ν. 27/1975 που δεν εισάγονται στην Ελλάδα, περιλαμβάνει το νέο έντυπο Ε1.

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά στο ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα για τους συζύγους . Πλέον προβλέπεται πως στην περίπτωση κοινή φορολογικής δήλωσης από τους συζύγους διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα. Ένα για κάθε σύζυγο.

Παράλληλα, οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν χωριστή δήλωση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να το δηλώσουν στην ΑΑΔΕ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Σύμφωνο συμβίωσης: Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν το Μητρώο της Εφορίας δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους.

Ειδικότερα, οι βασικές αλλαγές που εισάγονται με το νέο έντυπο Ε1 αφορούν στα εξής:

-Στον πίνακα 1 προστίθεται πεδίο το οποίο συμπληρώνεται με τον ΑΦΜ του έτερου συζύγου, από όποιον έγγαμο φορολογούμενο έχει επιλέξει να υποβάλει χωριστή δήλωση από τον άλλο σύζυγο.

-Οι κωδικοί 327-328 συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους υποβάλλουν δήλωση με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά, προκειμένου να υπολογιστεί η προκαταβολή μειωμένη κατά 50%.

-Το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία στη συνέχεια υπεκμισθώνεται από τον μισθωτή μεταφέρεται από το Ε2 στους κωδικούς 105-106. Επίσης το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία υπεκμισθώνεται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από τον μισθωτή μεταφέρεται από το Ε2 στους κωδικούς 105-106.

-Απαλείφθηκαν οι κωδικοί 025-026 λόγω κατάργησης των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010.

-Συμπληρώνονται οι κωδικοί 325-326 με τις αμοιβές διαχείρισης (ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ) που χορηγήθηκαν μέσα στο 2018. Στους κωδικούς αυτούς δεν αναγράφονται οι τυχόν αμοιβές των πιο πάνω προσώπων που προέρχονται από διανομή κερδών, διότι αποτελούν μέρισμα.

-Στον πίνακας 4α τροποποιείται  η περίπτωση 11  (φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς - Συντάξεις, κ.λπ.) και συμπληρώνεται ανάλογα η περίπτωση 10.

-Στους κωδικούς 257-258, 259-260 του Πίνακα 4Β που αφορούν τις αμοιβές αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, αναγράφεται μόνο ο φόρος που παρακρατήθηκε με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών.

-Προστίθενται νέοι κωδικοί 607-608 «Φόρος που προσδιορίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1972» για να αναγραφεί διακεκριμένα ο αυτοτελής φόρος που προκύπτει κατά την πώληση αυτοκινήτου που αποτελεί πάγιο στοιχείο επιχείρησης, όταν η πωλήτρια επιχείρηση επιθυμεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις να συμπεριλάβει το υπερτίμημα από την εν λόγω πώληση στα λοιπά της εισοδήματα.

-Προστίθενται νέοι κωδικοί 435-436, στους οποίους συμπληρώνονται μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975 που δεν εισάγονται στην Ελλάδα, τα οποία καλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων αποκτηθέντων στην αλλοδαπή.

Πηγή: insider.gr