Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά:

«Με το ΠΔ 81/2019 αρ 4 παρ 2 μεταφέρονται η ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ στο Υπουργείο Εργασίας. Η μεταφορά αυτή δημιουργεί τεράστια πολιτικά αλλά και διαχειρίστηκα ζητήματα. Πολιτικά γιατί η Ισότητα των Φύλων είναι θέμα οριζόντιας πολιτικής που αφορά όλους τους τομείς ζωής, από τα κέντρα λήψης αποφάσεων μέχρι τον πολιτισμό και δεν περιορίζεται στη Πρόνοια. Διαχειριστικά γιατί πχ υλοποιούνται προγράμματα ΕΣΠΑ που έχουν αναληφθεί από την Επιτελική Δομή του ΥΠΕΣ και τώρα βρίσκονται στον αέρα, με ορατό κίνδυνο πχ να μείνουν απλήρωτοι πολλοί εργαζόμενοι... Ο Θεός βοηθός!»

Η απόφαση της νέας κυβέρνησης:

ΠΔ 81/2019 αρ 4 παρ 2 "... Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του 
Υπουργείου Εσωτερικών που συστάθηκε με το άρθρο 
27 του ν. 1558/1985 (Α’ 137), μεταφέρεται, ως σύνολο 
αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων 
φορέων, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο μετονομάζε-
ται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
Στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων μεταφέρεται επίσης, ως σύνολο αρμοδιο-
τήτων, θέσεων και προσωπικού, το Κέντρο Ερευνών για 
Θέματα Ισότητας, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 5 του 
ν. 1835/1989 (Α’ 76), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει... "