Οκτώ άρθρα ψηφίστηκαν με ονομαστική ψηφοφορία, την οποία είχε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ως εξής:

  • Το άρθρο 3 για προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου, 153 ναι και 131 όχι.
  • Το άρθρο 4 για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου, 153 ναι, 116 όχι και 15 παρών.
  • Το άρθρο 9 για την πολιτική προμηθειών, 168 ναι και 116 όχι.
  • Το άρθρο 16 για τις ρυθμίσεις για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, 153 ναι και 131 όχι.
  • Το άρθρο 17 για την τροποποίηση των άρθρων 80 και 80ΙΒ του ν.4001/2011, 153 ναι, 121 όχι και 10 παρών.
  • Το άρθρο 24 για το πλαίσιο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη, 153 ναι και 131 όχι.
  • Το άρθρο 42 για την τροποποίηση του άρθρου 57 του ν.4508/2017 και του άρθρου 4 του ν.4585/2018, 153 ναι, 121 όχι και 10 παρών.
  • Το άρθρο 44 τροποποιήσεις του ν.3468/2006, 153 ναι και 131 όχι.