Δεδομένα για τη νεότερη θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης με δισκία κλαδριβίνης παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ECTRIMS) που έγινε πρόσφατα στο Βερολίνο. Τα δεδομένα που βασίζονται σε κλινικά δεδομένα πραγματικού κόσμου (real-world) και κλινικά δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των δισκίων κλαδριβίνης και επιβεβαιώνουν το θετικό προφίλ οφέλους-κινδύνου της από του στόματος θεραπείας, η οποία έχει το πλεονέκτημα να λαμβάνεται για μέγιστο διάστημα 20 ημερών για δύο χρόνια.

Βάσει της ολοκληρωμένης ανάλυσης ασθενών από τις μελέτες CLARITY, CLARITY EXT και ORACLE-MS, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων δύο επιπλέον ετών από το μακροπρόθεσμο μητρώο PREMIERE, επιβεβαιώθηκε το προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών που προέκυψαν κατά τη θεραπεία με δισκία κλαδριβίνης σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ΠΣ (RMS), χωρίς νέα ευρήματα σε σχέση με την ασφάλεια.

Οι post hoc αναλύσεις της CLARITY EXT μετά από 20 ημέρες θεραπείας με δισκία κλαδριβίνης κατά το πρώτο και δεύτερο έτος, δείχνουν ότι η ετήσια κατάσταση NEDA-3 διατηρήθηκε σε ασθενείς που έλαβαν δισκία κλαδριβίνης 3,5 mg/kg ή εικονικό φάρμακο έως το τέλος του έτους 42. Υπάρχει επίσης ανάλυση της κλίμακας αναπηρίας EDSS, κλινικών αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) σε ασθενείς με υψηλής ενεργότητας νόσο.

Μια περαιτέρω post-hoc ανάλυση των δεδομένων CLARITY έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα από τη λήψη δισκίων κλαδριβίνης στις υποτροπές και στην MRI, δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την ηλικία, σε συμφωνία με προηγούμενες παρόμοιες αναλύσεις. Δεδομένα από τη μελέτη αυτή έδειξαν ότι οι υποτροπές που πληρούν τα σχετικά κριτήρια μειώθηκαν σε ασθενείς με RMS ηλικίας τόσο κάτω και όσο άνω των 45 ετών. Όσον αφορά τις μετρήσεις της μαγνητικής τομογραφίας, στα δεδομένα φάνηκε ότι ο αριθμός των σωρευτικών νέων βλαβών T1 Gd + και των ενεργών Τ2 την εβδομάδα 96 μειώθηκε με τα δισκία κλαδριβίνης σε σύγκριση με το placebo και στις δύο ηλικιακές ομάδες.

«Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο ECTRIMS 2018 υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να κατανοούμε το ευρύ προφίλ οφέλους-κινδύνου των δισκίων κλαδριβίνης», δήλωσε ο Luciano Rossetti, Head of Global R&D, Biopharma, Merck.