Οικονομία
LIVE: ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Τι θα ισχύσει για τα αδήλωτα εισοδήματα 

Διευκρινίσεις σχετικές με την παράταση της ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η νέα προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και η υπαγωγή σε αυτή συνεπάγεται πλέον αύξηση των ποσοστών πρόσθετων φόρων που επιβάλλονται κατά περίπτωση.
 
Φορολογούμενοι (οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα κ.λπ.) ή οι δηλώσεις που υπέβαλαν ήταν ελλιπείς ή ανακριβείς, μπορούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος –π.χ. μπορεί να υποβληθεί δήλωση για εισοδήματα που απαλλάσσονταν της φορολογίας ή είχαν φορολογηθεί στην πηγή και ορθώς δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική δήλωση– αλλά είναι απαραίτητες για κάλυψη τεκμηρίων.
 
Στη ρύθμιση υπάγονται όλοι οι φόροι που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, δηλαδή, φόρος εισοδήματος, ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, ΦΠΑ, χαρτόσημο κ.λπ., εφόσον οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών δηλώσεων έληγαν έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2016. Φορολογούμενοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017, εκτός από τον κύριο φόρο, επιβαρύνονται και με πρόσθετο φόρο 12% (αντί 10%, που ίσχυε μέχρι 31 Μαΐου 2017).
 
Ο φόρος αυτός αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το έτος εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης με συντελεστές αναπροσαρμογής που κυμαίνονται από 25% για έτη έως το 2001, από 5% έως 25% για τα έτη από το 2001 έως το 2009, ενώ είναι μηδενικοί για το 2010 και μετά.
 
Αναλυτικά η εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναφέρει τα εξής:
 
«Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α'/7.6.2017) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» για ενημέρωσή σας και άμεση εφαρμογή τους. Με τις ως άνω διατάξεις παρατείνεται μέχρι και τις 30.9.2017 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 (Α' 240) από τότε που έληξε (δηλαδή 31/5/2017).
 
»Για δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1η.6.2017 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου προβλέπεται ότι: Φορολογούμενοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μπορούν να υποβάλλουν και μετά τις 31.5.2017 και μέχρι τη λήξη της παραταθείσας προθεσμίας τις δηλώσεις του άρθρου 57 του ανωτέρω νόμου και ο πρόσθετος φόρος των άρθρων 1 και 2 του ν. 2523/1997 ορίζεται σε (12%) του κύριου φόρου, αντί του δέκα τοις εκατό (10%) που ίσχυε έως 31.5.2017.
 
»Ο ίδιος πρόσθετος φόρος 12 % του κύριου φόρου επιβάλλεται και για περιπτώσεις φορολογουμένων: α) για τους οποίους μέχρι την υποβολή των δηλώσεων έχει εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ.  β) οι οποίοι υποβάλλουν δηλώσεις εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και εφόσον η σχετική εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών κοινοποιείται μετά την 1.6.2017.
 
»Επισημαίνεται ότι εφόσον η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών έχει κοινοποιηθεί μετά την κατάθεση του ν. 4446/2016 τη Βουλή και μέχρι και τις 31.5.2017 και η δήλωση υποβάλλεται εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση, το ποσοστό του πρόσθετου φόρου ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) του κύριου και όχι σε δώδεκα τοις εκατό (12%,) καθώς η εν λόγω κατηγορία φορολογουμένων καταλαμβάνεται από την αρχική διάρκεια της ρύθμισης του ν. 4446/2016.
 
»Εφόσον οι δηλώσεις της εν λόγω κατηγορίας φορολογουμένων υποβληθούν από 1.6.2017 και μετά την πάροδο των ενενήντα ημερών, ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται σε δεκαοχτώ τοις εκατό (18% ) του κύριου, στην περίπτωση που πριν την υποβολή των δηλώσεων δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων και σε τριάντα έξι τοις εκατό (36%), εάν έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων.
 
»Τέλος στη περίπτωση που κατά την κατάθεση του ν. 4446/2016 στη Βουλή είχε κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών και η δήλωση υποβάλλεται από 1.6.2017 και μετά, τα ποσοστά των πρόσθετων φόρων ορίζονται σε δεκαοχτώ τοις εκατό (18%) εφόσον πριν την υποβολή της δήλωσης δεν έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων και τριάντα έξι τοις εκατό (36%) στην περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί. »
 ψ


Google NewsΑκολουθήστε το reader.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.