ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
19/08/2022 13:02

ΕΕΕΠ: Εκανε διαγωνισμό για σύμβουλο σε διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις

Πρόκειται για ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επέκταση, ανάλυση και προσαρμογή διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών της Ε.Ε.Ε.Π.

Newsroom
Κείμενο: Newsroom
ΕΕΕΠ: Εκανε διαγωνισμό για σύμβουλο σε διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις
ΕΕΕΠ: Εκανε διαγωνισμό για σύμβουλο σε διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις
Ανάγνωση:

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις δημόσιες συμβάσεις και τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προχώρησε η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

Ειδικότερα πρόκειται για ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επέκταση, ανάλυση και προσαρμογή διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών της Ε.Ε.Ε.Π., διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 214.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 265.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, είναι η 30η Σεπτεμβρίου 022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την 6 η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επέκταση, ανάλυση και προσαρμογή διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών της Ε.Ε.Ε.Π..

Στο πλαίσιο των πολλαπλών, αρμοδιοτήτων της Αρχής, προκύπτει ετησίως μεγάλος όγκος δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος αυξάνεται ολοένα και περισσότερο λόγω των σημαντικών αλλαγών που επέρχονται στην αγορά τυχερών παιγνίων που η Ε.Ε.Ε.Π. εποπτεύει και ρυθμίζει.

Υφιστάμενη Κατάσταση

Στη σημερινή πραγματικότητα το έργο αυτό αυξάνεται και ως προς τον όγκο αλλά και την πολυπλοκότητα του για τους παρακάτω λόγους:

  1. Η αναπτυξιακή δυναμική που δημιουργεί η πληθώρα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που εντάσσεται ο φορέας σε συνδυασμό με τις ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης οδηγούν σε αύξηση των υπό διενέργεια διαδικασιών και αφετέρου σε διαδικασίες που συνήθως χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις.
  2. Οι συνεχιζόμενες συνέπειες του COVID-19, η ενεργειακή κρίση και η κρίση στην Ουκρανία έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών των προϊόντων. Για την αντιμετώπιση τους απαιτείται πλέον, ακόμη και τις συνήθεις πάγιες συμβάσεις του φορέα, χρήση νέων μεθόδων και εργαλείων που προσφέρει το νομοθετικό πλαίσιο όπως συμφωνίες-πλαίσιο, δυναμικά συστήματα αγορών, ρήτρες αναθεώρησης με αλγορίθμους, που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα ως προς τον σχεδιασμό αλλά και εκτέλεση.
  3. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της τρέχουσας διοίκησης σχετικά με τη στελέχωση της Ε.Ε.Ε.Π.. Η διοίκηση της Ε.Ε.Ε.Π. έχει σχεδιάσει έναν "οδικό χάρτη" για τη στελέχωσή της. Ο τελικός στόχος είναι να καλυφθούν όλα τα υφιστάμενα κενά με προσλήψεις από το ΑΣΕΠ επιστημόνων εξαιρετικά υψηλών προσόντων κυρίως στους τομείς της πληροφορικής, του ελέγχου και της νομικής επιστήμης. Στο ενδιάμεσο στάδιο η Ε.Ε.Ε.Π. σκοπεύει να εξαντλήσει κάθε νόμιμο περιθώριο για την προσέλκυση υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα που να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, αλλά και για την προσωρινή ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε επαγγελματίες ή εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Η Ε.Ε.Ε.Π. εκτιμά ότι ο τελικός στόχος, που προβλέπει και την αύξηση των οργανικών θέσεων από 80 σε 110, είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί στο έτος 2024. Μεταξύ των επιμέρους στόχων περιλαμβάνεται και η προσέλκυση επιστημόνων επαγγελματιών στους τομείς του ελέγχου, της πληροφορικής και ορισμένων άλλων ειδικοτήτων με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 4μηνης διάρκειας και δυνατότητα επέκτασής τους για άλλους 4 μήνες, ύστερα από νομοθετική ρύθμιση. Στόχος ο οποίος θα αυξήσει πολύ τον όγκο των δημοσίων συμβάσεων έως ότου επιτευχθεί η μόνιμη στελέχωση μέσω του ΑΣΕΠ.
  4. Ο ανασχεδιασμός της λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π. μέσω οδηγιών, διαδικασιών, νέων μεθόδων και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, θα αυξήσουν σημαντικά τις υπό διενέργεια διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια, υιοθέτηση και παροχή αυτών.
  5. Παράλληλα, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις (Ν.4412/16), υφίσταται συνεχείς τροποποιήσεις. Με την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4782/2021, μεταξύ άλλων, από 1/9/2021 καταργήθηκαν οι συνοπτικοί διαγωνισμοί με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί σημαντικά ο όγκος των υπό διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Σήμερα τα στελέχη της Αρχής είναι περίπου 40 μόνο και επομένως αδυνατεί εκ των πραγμάτων να φέρει σε πέρας ορισμένα σύνθετα καθήκοντα που πηγάζουν από τις νομικές υποχρεώσεις της, χωρίς η διεκπεραίωση των καθηκόντων αυτών να μην επιφέρει δυσμενείς συνέπειες αφενός ως προς τον χρόνο ανταπόκρισης σε άλλα καθήκοντα και στον φόρτο εργασίας των στελεχών.

Κατά συνέπεια, το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό της Ε.Ε.Ε.Π., με εξαιρετική δυσκολία και αυτοθυσία ορισμένων στελεχών, ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του και δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να ανταπεξέλθει, χωρίς δυσμενείς συνέπειες, σε πλήθος άλλων καθηκόντων μεταξύ των οποίων και η συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν το αντικείμενο της Ε.Ε.Ε.Π..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Google News
Ακολουθήστε το Reader στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
# TAGS:
ΦΠΑ
Newsroom
Κείμενο: Newsroom

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ