ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ READER.GR

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1] Η εταιρία Liquid Media AE (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια» ή/ και «Εταιρία»), η οποία διαχειρίζεται νόμιμα την ιστοσελίδα www.reader.gr διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας αυτής, Διαγωνισμούς  στους οποίους ορισμένοι τυχεροί αναγνώστες θα κερδίζουν διάφορα Δώρα (εφεξής τα «Δώρα»)..
2] Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).
3]  Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.
4] Ο κάθε Διαγωνισμός θα πραγματοποιείται με την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης σε post στην ιστοσελίδα όπου θα αναρτώνται και οι ειδικότεροι όροι του.
5] Οι διαγωνισμοί ανακοινώνονται με αναρτήσεις με τη μορφή post στη σελίδα του Reader.gr, και με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μέρος ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία για την υποβολή της συμμετοχής του, διαδικασία που όπως περιγράφεται κατωτέρω, θα είναι κοινή για όλους τους Διαγωνισμούς και θα περιγράφεται και ειδικώς σε όλες τις σχετικές με το κάθε Δώρο ερωτήσεις- αναρτήσεις.
Σε κάθε μια ανάρτηση οι χρήστες θα καλούνται να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, που θα βρίσκεται κάτω από την ανάρτηση post όπως αυτό θα φαίνεται στη φωτογραφία του post. Συγκεκριμένα ο κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στον εκάστοτε Διαγωνισμό θα πρέπει: α]  Να επισκέπτεται τη σελίδα του Διαγωνισμού στο «Reader.gr  μέσω του αντίστοιχου  post, β] Να ακολουθεί τις ειδικότερες; Οδηγίες Συμμετοχής και  γ] Να συμπληρώνει στη «Φόρμα Συμμετοχής Διαγωνισμού» τα εξής στοιχεία του: (α) ονοματεπώνυμο, (β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), (γ) τηλέφωνο. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων τους.
Μετά τη συμπλήρωση της «Φόρμας Συμμετοχής Διαγωνισμού» και για την καταχώριση της συμμετοχής του, ο Συμμετέχων θα καλείται: (α) να δηλώσει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους, και (β) να δηλώσει ότι συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό επιλέγοντας το πεδίο «Υποβολή».
Σε κάθε Διαγωνισμό, θα αναδεικνύονται οι νικητές διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Random.org (www.random.org), των οποίων ο αριθμός θα είναι προκαθορισμένος και θα επισημαίνεται πάντα σε κάθε ανάρτηση- post, ενώ θα προκύπτει από τους χρήστες που θα υποβάλουν τη συμμετοχή τους σωστά, και σύμφωνα με την χρονική προθεσμία από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι και τη λήξη αυτού..
Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται για όλους τους διαγωνισμούς.
Σε κάθε Διαγωνισμό θα αναδεικνύεται συγκεκριμένος αριθμός νικητών ανά ανάρτηση, και διευκρινίζεται ότι οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μία (1) μόνο συμμετοχή στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τη διαδικασία ανωτέρω. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επιχειρείται η υποβολή επιπλέον συμμετοχής, αυτή θα ακυρώνεται και ο Συμμετέχων θα ενημερώνεται σχετικά. Προς το σκοπό αυτό η Διοργανώτρια θα διασταυρώνει τα στοιχεία που υποβάλλονται κατά τη διαδικασία ανωτέρω, προκειμένου να διαφυλαχθεί ότι κάθε φυσικό πρόσωπο συμμετέχει μία φορά στο Διαγωνισμό. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια θα ελέγχει προσηκόντως όπως τα στοιχεία που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο κάθε φορά φυσικό πρόσωπο.
Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.
6] Οι Νικητές που θα αναδειχθούν για κάθε Διαγωνισμό θα προκύπτουν με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω και θα κερδίζουν τα Δώρα που περιγράφονται στο post εφόσον ακολούθησαν την ακριβή διαδικασία.
7] Οι Νικητές θα ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Reader.gr, με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του εκάστοτε Διαγωνισμού. Οι Νικητές θα ενημερώνονται από την Διοργανώτρια ή από τρίτο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της Διοργανώτριας τηλεφωνικώς ή/και με την αποστολή σχετικού ενημερωτικού μηνύματος, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει δηλωθεί κατά την υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τον όρο 5 ανωτέρω.
8] Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης στη σχετική τηλεφωνική κλήση ή σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).
9] Η Διοργανώτρια θα υποδεικνύει στους νικητές το ακριβές σημείο παραλαβής των Δώρων.
Εάν οι νικητές δεν ανταποκριθούν εντός των καθορισμένων χρονικών προθεσμιών που θα επισημαίνονται στον εκάστοτε Διαγωνισμό, ή εάν δεν αποδεχθούν το Δώρο τους, τότε το Δώρο ακυρώνεται. Επίσης, οι νικητές που δεν έχουν αποστείλει τα πλήρη στοιχεία τους εντός των καθορισμένων χρονικών προθεσμιών που επισημαίνονται στον κάθε Διαγωνισμό χάνουν  αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επ' αυτού και η Διοργανώτρια  απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
10] Οποιοσδήποτε από τους Συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρία σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής, και οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων.
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.
(δ) Χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του Δώρου.
Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.
11] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα του Reader.gr (https://www.reader.gr/page/oroi-symmetohis-proypotheseis-diagonismon-rea...). Η Διοργανώτρια  δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
12] Μετά την εκπνοή της διάρκειας του εκάστοτε Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρίας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.
13] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρείας.
14] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή(server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος.  Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
Οι συμμετέχοντες κατά την υποβολή της συμμετοχής τους ρητά αναγνωρίζουν ότι αποδέχονται τους όρους συμμετοχής στη σελίδα του Reader.gr και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην σελίδα “Reader.gr” με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας- Διαγωνισμό. 
15] Η συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

16] 16] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας  καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Για τον σκοπό αυτό, η Διοργανώτρια  θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της προωθητικής ενέργειας. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση του Δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97  

17] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα  “Reader.gr” (https://www.reader.gr/page/oroi-symmetohis-proypotheseis-diagonismon-rea...). 
18] Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας, η Διοργανώτρια  δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. 
19]  Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου  ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. H ανωτέρω Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν μη αξιοποίηση του Δώρου για οποιαδήποτε αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή.  Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. O νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκύψει και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με το Δώρο. 
20] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

21] ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ