Μενού
  • Α-
  • Α+

Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης (3/5) το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) και τον ΕΟΠΥΥ. Με το άρθρο 27 καθιερώνεται ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού για την παροχή των υπηρεσιών Π.Φ.Υ., ο οποίος αποτελεί και το μεγάλο «στοίχημα» του υπουργείου. Παράλληλα, καθιερώνεται σύστημα παραπομπών των πολιτών από τον προσωπικό γιατρό για την πρόσβαση στις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγείας (άρθρο 28). 

Διαβάστε ακόμη: Προσωπικός γιατρός: Στη Βουλή το Νομοσχέδιο - Τα βασικά του σημεία

Στην πλήρη εφαρμογή του συστήματος η εγγραφή κάθε πολίτη στον προσωπικό του γιατρό θα είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, αρχικά καθιερώνεται σύστημα εφαρμογής κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής και την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών, αλλά και συνεπειών («αντικινήτρων») για για όσους επιλέγουν να μην το κάνουν. 

Όπως ορίζει σχετική διάταξη, τα κίνητρα και τα «αντικίνητρα» καθορίζονται και εξειδικεύονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και του κατά περίπτωση, συναρμόδιου Υπουργού.

Πάντως, αφορούν, ιδίως, στις υπηρεσίες που αποζημιώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), στους όρους πρόσβασης στις δημόσιες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές υγείας, στο ύψος ή στην έκπτωση της συμμετοχής του πολίτη σε πράξεις που αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή στη φαρμακευτική δαπάνη, στην κατά προτεραιότητα πρόσβαση του πολίτη σε αυτές τις υπηρεσίες και, γενικώς, στην επιβράβευση των πολιτών που επιλέγουν να εγγραφούν σε προσωπικό γιατρό.

Ελεύθερη η επιλογή

Ο προσωπικός γιατρός θα επιλέγεται ελεύθερα από τον πολίτη και μπορεί να είναι:

  • γιατρός του ΕΣΥ που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Το.Μ.Υ. και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ., με εγγεγραμμένο πληθυσμό,
  • γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α΄38), με εγγεγραμμένο πληθυσμό
  • γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ.
  • ιδιώτης γιατρός

Ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό.

Οι ανασφάλιστοι, καθώς και άλλοι δικαιούχοι [ παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21)], θα έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται σε προσωπικό γιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από προσωπικό γιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ.. Κάθε άτομο θα έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό γιατρό. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό γιατρό θα επιτρέπεται μια φορά ανά έτος.

Οι χρονίως πάσχοντες θα εγγράφονται σε προσωπικό γιατρό, ο οποίος θα έχει την ευθύνη τήρησης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) και θα παραπέμπονται τουλάχιστον άπαξ ανά έτος σε εξειδικευμένους θεράποντες γιατρούς, οι οποίοι μπορούν να υπηρετούν σε δημόσιες μονάδες υγείας είτε να είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είτε να εργάζονται σε συμβεβλημένους παρόχους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ο προσωπικός γιατρός θα διατηρεί την υποχρέωση ενημέρωσης του Α.Η.Φ.Υ. και της τακτικής συνταγογράφησης του χρονίως πάσχοντα σε διασύνδεση με τον θεράποντα γιατρό του.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Το σύστημα παραπομπών

Με το σχέδιο νόμου καθιερώνεται σύστημα παραπομπών των πολιτών από τον προσωπικό γιατρό για την πρόσβαση στις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγείας, δηλαδή στα νοσοκομεία. 

Ο προσωπικός γιατρός θα καθοδηγεί τον πολίτη και θα λειτουργεί ως «πύλη εισόδου» για την πρόσβαση των εγγεγραμμένων πολιτών στις δομές και στις υπηρεσίες υγείας. Δικαίωμα παραπομπής θα έχουν και οι ειδικοί ιατροί για τα θέματά της ειδικότητάς τους, μετά από ενημέρωση του προσωπικού γιατρού. Το σύστημα παραπομπών από τον προσωπικό γιατρό δεν θα ισχύει για τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά. 

Ο πολίτης θα μπορεί να επιλέγει τον προσωπικό του γιατρό, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής του, από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους σχετικούς, επικαιροποιημένους, καταλόγους προσωπικών ιατρών.  Οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες (σύμφωνα με το π.δ. 131/1987 (Α’ 73), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος), θα δύνανται να εγγράφονται, για την υπηρεσία του προσωπικού γιατρού και για τη λειτουργία του συστήματος παραπομπών, στην υγειονομική μονάδα της περιοχής κατοικίας τους ή σε όποια άλλη δημόσια δομή Π.Φ.Υ. επιλέξουν. 

Σε περίπτωση κατά την οποία στην υγειονομική μονάδα δεν υπηρετεί ειδικευμένος γιατρός που μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του προσωπικού γιατρού και η μονάδα καλύπτεται από γιατρό υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου, η παραπομπή του ασθενούς θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας στο οποίο υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου

1. Καθιερώνεται ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού για την παροχή των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ο οποίος παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας. Οι υπηρεσίες των Προσωπικών Ιατρών παρέχονται εντός των δημοσίων μονάδων Π.Φ.Υ. των Τοπικών Δικτύων Π.Φ.Υ., των ιδιωτικών ιατρείων και κατ’ οίκον και περιλαμβάνουν τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων, την υποστήριξη, τον προσανατολισμό και την υπεύθυνη καθοδήγηση των ασθενών μέσα στο σύστημα υγείας και τη δημιουργία ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο του προσωπικού ιατρού.

2. Ο προσωπικός γιατρός επιλέγεται ελεύθερα από τον πολίτη και είναι:

  • α) γιατρός του ΕΣΥ που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Το.Μ.Υ. και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ., με εγγεγραμμένο πληθυσμό,
  • β) γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α΄38), με εγγεγραμμένο πληθυσμό
  • γ) γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ.
  • δ) ιδιώτης γιατρός

3. Ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό.

4. Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ Προσωπικοί γιατροί θα παρέχουν υπηρεσίες στο ιατρείο τους ή κατ' οίκον και θα μπορούν να συμμετέχουν στις εφημερίες των μονάδων ΠΦΥ στην περιοχή τους.

5. Πλέον όλοι οι πολίτες με τον προσωπικό γιατρό αποκτούν δωρεάν τον σύμβουλο υγείας τους και θεσμοθετείται γγιατρός για όλους.

6. Ενοποιούνται διοικητικά και αναβαθμίζονται οι δημόσιες δομές ΠΦΥ και πάνω από 160 Κέντρα Υγείας εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εγκαινιάζεται η συνεργασία των δημοσίων δομών ΠΦΥ με δομές τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικές δομές

7. Ενισχύεται το ΕΣΥ με 1,5 δις ευρώ από το ταμείο ανάκαμψης και με περίπου 6.000 προσλήψεις μόνο για το 2022. Παράλληλα δίνεται δυνατότητα συνεργασίας με ιδιώτες ιατρούς και παρόχους.

8. Ενεργοποιείται και αναβαθμίζεται το ισχύον καθεστώς των απογευματινών ιατρείων και χειρουργείων. Προσφέρονται στους πολίτες ιατρικές επιλογές εντός του Δημοσίου Συστήματος με καθορισμένο τιμολόγιο. Έτσι το νοσοκομείο έχει έσοδα, οι γιατροί του ΕΣΥ και οι νοσηλευτές βελτιώνουν το εισόδημα τους, οι πολίτες θα έχουν επιλογές με λογική αποζημίωση. Στο πλαίσιο αυτό θα συμμετέχουν και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.

9. Δημιουργείται πλαίσιο συνεργασίας με Ιδιώτες για την κάλυψη των κενών του ΕΣΥ. Ειδικά στην Περιφέρεια υπάρχουν τμήματα ιατρικής τεχνολογίας που δεν λειτουργούν ή δεν έχουν αναπτυχθεί με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η λειτουργία των Δημόσιων Δομών. Με την νέα ρύθμιση με διαφανείς και συμφέρουσες συμβάσεις οι δημόσιες δομές θα εξασφαλίσουν εξοπλισμό και υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του ΕΣΥ.

10. Εισάγονται ποιοτικά κριτήρια ως προς την αποζημίωση των ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους.

11. Εισάγεται ποιοτικό rebate που θα αποτελεί κίνητρο για τους παρόχους να ανανεώνουν τον εξοπλισμό τους και να βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους προς όφελος του πολίτη.

12. Εισάγεται κλινικός έλεγχος των παρόχων Υγείας του ΕΟΠΥΥ σε πραγματικό χρόνο (real time). Στο έργο αυτό θα συνδράμουν και πιστοποιημένες ελεγκτικές εταιρείες με στόχο την εξάλειψη της παραβατικότητας και εξοικονόμηση πόρων που θα επιστρέψουν στους ασφαλισμένους μέσα από την αναβάθμιση και αύξηση των παροχών του ΕΟΠΥΥ.

13. Παρέχεται στους πολίτες που δεν μπορούν να μετακινηθούν κατ’ οίκον νοσηλεία και κατ’ οίκον οδοντιατρική περίθαλψη.

14. Καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ όλα τα έξοδα για εγκαυματίες θύματα εγκληματικών ενεργειών και συντάσσεται μητρώο θυμάτων. Συντάσσεται μητρώο εγκαυματιών θυμάτων εγκληματικών ενεργειών προς τους οποίους παρέχεται κατά παρέκκλιση κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ φαρμάκων και όλου του αναγκαίου υγειονομικού υλικού και της παροχής αναγκαίας κατ’ οίκον νοσηλείας.

15. Θεσμοθετείται η επιτήρηση και ο έλεγχος των λοιμώξεων στις Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ορίζεται σε κάθε Κέντρο Υγείας ένας γιατρός ή οδοντίατρος του κλάδου Ε.Σ.Υ. ως Υπεύθυνος Επιτήρησης Λοιμώξεων, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιτήρηση και τον έλεγχο των λοιμώξεων στο Κέντρο Υγείας και στις μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που υπάγονται σε αυτό, υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου.