Μενού
Giatros
Γιατρός | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Τη διενέργεια ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών-Αιματολογικών Ασθενών», ενέκρινε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 29.391.404 ευρώ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU (κωδικός Δράσης: 16752 / Άξονας 3.3). Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε υπηρεσίες πληροφορικής, τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη, υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής, πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής, υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής, εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες. Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αναμένεται να συσταθεί και θα είναι αμειβόμενη. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 30 μήνες και η απαιτούμενη περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε τουλάχιστον 2 έτη από την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου.

Το έργο και οι στόχοι του

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Ογκολογικών-Αιματολογικών Ασθενών, «ώστε να υποστηρίξει έναν συνολικό σχεδιασμό, με σημαντικά οφέλη για την αποδοτικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και για την περίθαλψη των καρκινοπαθών, με τελικό στόχο την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση των πιθανοτήτων ίασης της ευαίσθητης αυτής ομάδας ασθενών».

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία και την αποκατάσταση. Το σύστημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 3 νοσοκομεία, ενώ στη συνέχεια θα υλοποιηθεί σε ακόμα εννέα 9, ώστε τελικά να καλύπτονται συνολικά δώδεκα 12 νοσοκομεία.

Ειδικοί στόχοι είναι οι εξής:

  • Συγκέντρωση των δεδομένων ασθενών από ακτινοθεραπεία, θεραπεία πρωτονίων και ιατρική ογκολογία σε ένα εύκολα προσβάσιμο περιβάλλον, επιτρέποντας την έγκαιρη και ενημερωμένη λήψη κλινικών αποφάσεων.
  • Υποστήριξη του εξουσιοδοτημένου κλινικού προσωπικού, ώστε να αποκτά ταχεία πρόσβαση στα εκάστοτε δεδομένα και αρχεία μέσω ενός ενιαίου συστήματος, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της ογκολογικής ροής εργασιών και της αποτελεσματικότητας της φροντίδας των ασθενών. 
  • Άμεση πρόσβαση σε πλήρη προβολή όλων των δεδομένων και των κλινικών εικόνων του ασθενούς. 
  • Διασύνδεση πολλαπλών ιατρικών ειδικοτήτων που συμμετέχουν στη φροντίδα των ασθενών, όπως για παράδειγμα ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, θεραπεία με πρωτόνια και χειρουργική.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ