Μενού
  • Α-
  • Α+

Τάξη στην αγορά των τυχερών παιγνίων βάζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) καθώς αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των ελέγχων για παράνομο τζόγο αλλά και η πρόσληψη συμβούλων που θα βοηθήσουν στην εποπτεία της αγοράς. Συγκεκριμένα, η ΕΕΕΠ μετά την εισήγηση τριών σημαντικών αλλαγών στα ηλεκτρονικά παίγνια προς τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, προχώρησε παράλληλα σε σειρά αποφάσεων που στόχο έχουν να βάλουν τάξη στην αγορά και να μειωθεί σημαντικά η φοροδιαφυγή αλλά και ο παράνομος τζόγος που «στοιχίζει» ακριβά στις αδειοδοτημένες εταιρείες αλλά και στο ελληνικό Δημόσιο.

Πρωταρχικός στόχος στις ενέργειες και αποφάσεις της ΕΕΕΠ είναι να κλείσει τη μεγάλη... πληγή του παράνομου τζόγου κυρίως στα ηλεκτρονικά παίγνια που δημιουργούν σημαντικά προβλήματα και διαφυγή εσόδων εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το «σαφάρι» για εντοπισμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται παράνομα χωρίς τη σχετική αδειοδότηση αλλά και ο έλεγχος των αδειοδοτημένων εταιρειών μέσω καταγραφής και μεταφόρτωσης των δεδομένων τους, είναι ορισμένες από τις αποφάσεις που θα αλλάξουν τα δεδομένα μειώνοντας τις απώλειες αλλά και την έκθεση των παικτών σε παράνομες ενέργειες.

Ειδικότερα αποφάσισε:

- Την έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ή μέχρι ποσού των 18.600ευρώ με Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην αγορά τυχερών παιγνίων, στο πλαίσιο υποστήριξης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων (ΤΑΚΝΕ) της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης της Ε.Ε.Ε.Π., διάρκειας τριών (3) μηνών. Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών αυτών, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, μέσω της αποτελεσματικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας.

- Ανάθεση στην εταιρεία με διακριτικό τίτλο «SEVEN REDLINES IKE», της παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης διεργασιών εξαγωγής, μετασχηματισμού και μεταφόρτωσης (ETL) δεδομένων και ανάπτυξης αναφορών, για την εποπτεία των Κατόχων Άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω διαδικτύου, αντί συνολικού τιμήματος είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων (29.200,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

- Την έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 11.920 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ή έως του ποσού 14.780,80 ευρώ με Φ.Π.Α. για την «Προμήθεια υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό μεθόδων και δεικτών μέτρησης της απόδοσης και συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων που αφορούν στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών της Ε.Ε.Ε.Π., για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών».

- Την έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ή μέχρι του ποσού των 37.200ευρώ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια εφαρμογής έρευνας και εντοπισμού ιστοτόπων μη αδειοδοτημένης παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, που περιλαμβάνει έως πέντε (5) άδειες χρήσης, υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης, υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας διάρκειας τριών (3) μηνών, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

- Την ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών για τον σχεδιασμό μεθόδων και ανάπτυξη δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων σχετικά με τα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, στην εταιρεία «PRIORITY QUALITYCONSULTANTS S.A.», αντί συνολικού τιμήματος έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (11.920,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.