Μενού
  • Α-
  • Α+

Τον πονοκέφαλο της επιστροφή χρημάτων αντιμετωπίζουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι μέσα στις επόμενες ημέρες θα λάβουν ειδοποιήσεις από τις αρμόδιες ΔΟΥ με θέμα την επιστροφή αποζημιώσεων που έχουν εισπράξει από «μειωμένα ενοίκια» (κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού), εφόσον αποδείχτηκε εκ των υστέρων ότι δεν τα δικαιούνταν. Αυτό τουλάχιστον προέκυψε από πόρισμα που κατέθεσαν στην εφορία ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος αφορά ιδιοκτήτες οι οποίοι εισέπραξαν προκαταβολικά την αποζημίωση για τα «κουρεμένα ενοίκια», αλλά στη συνέχεια δεν υπέβαλαν ως όφειλαν δήλωση Covid. Μέρος του ποσού θα πρέπει να επιστρέψουν και όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση Covid, αλλά από τον έλεγχο προέκυψε ότι δικαιούνται μικρότερο ποσό από αυτό που εισέπραξαν.

Διαβάστε ακόμη: Μειωμένα ενοίκια: Γιατί κόπηκαν από τις αποζημιώσεις 2 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, τη διαδικασία ελέγχου των ιδιοκτητών ακολουθεί η αποστολή των ειδοποιητηρίων με τα οποία θα ζητηθεί η επιστροφή της αποζημίωσης, είτε στο σύνολό της, είτε μέρος αυτής, από τους εκμισθωτές οι οποίοι δεν την δικαιούνται.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι η αποζημίωση καταβλήθηκε χωρίς ο εκμισθωτής να δικαιούται αποζημίωσης για τα ενοίκια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τότε θα απαιτηθεί η επιστροφή του ποσού. Το σχετικό ΦΕΚ δημοσιεύθηκε και περιγράφει τη διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19. Οι περιπτώσεις αφορούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για την αποζημίωση των εκμισθωτών για τα μισθώματα των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021.

Η διαδικασία και τα στάδια που ακολουθούνται

Σύμφωνα με την απόφαση, στη διαδικασία προβλέπεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να αποστείλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών αναλυτική κατάσταση, ανά ΑΦΜ, των δικαιούχων εκμισθωτών / υπεκμισθωτών που εισέπραξαν την αποζημίωση, ξεχωριστά για κάθε ένα από τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο και Ιούλιο και δεν υπέβαλαν «Δήλωση Covid» εντός της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του καταβληθέντος ποσού ή υπέβαλλαν «Δήλωση Covid» από την εκκαθάριση της οποίας προκύπτει ποσό αποζημίωσης μικρότερο της καταβληθείσας προκαταβολής και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του υπερβάλλοντος καταβληθέντος ποσού, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση, ανά ΑΦΜ, των υπόχρεων επιστροφής, με το συνολικό για το ως άνω χρονικό διάστημα αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί.

  1. Οι καταστάσεις είναι σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος) και το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς. 
  2. Βάσει της συγκεντρωτικής κατάστασης η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών αναζητεί την αποζημίωση που έχει καταβληθεί αχρεώστητα, εκδίδοντας καταλογιστική πράξη με το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό συνολικά.
  3. Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό βεβαιώνεται και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανάκτηση ποσό επιβαρύνεται επιπλέον με τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
  4. Η διαδικασία της βεβαίωσης των εσόδων δύναται να πραγματοποιείται μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Α.1209/2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. (Β' 4053), με φορέα τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.

Η διαδικασία αναζήτησης των συγκεκριμένων ποσών διενεργείται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει των στοιχείων που αποστέλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).