Μενού
  • Α-
  • Α+

Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ, ενίσχυση της λειτουργικότητας τους, προώθηση της σύνδεσης τους με την κοινωνία και εκσυγχρονισμός του ΔΟΑΤΑΠ για να αυτοματοποιηθεί η αναγνώριση των πτυχίων του εξωτερικού, είναι οι 4 άξονες που διαρθρώνεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που συζητείται αυτήν την ώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές με το εν λόγω σχέδιο νόμου ολοκληρώνονται οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης στον τομέα της παιδείας και διαμορφώνεται ένα Πανεπιστήμιο πιο ποιοτικό, πιο αυτόνομο, πιο λειτουργικό, πιο εξωστρεφές, σε μεγαλύτερη σύνδεση με την κοινωνία και τις ανάγκες της. 

Αναβάθμιση ποιότητας ΑΕΙ

Η αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ επιτυγχάνεται μέσω του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών (πχ Διεπιστημονικά κοινά/διπλά προπτυχιακά, Δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από προγράμματα σπουδών άλλων Τμημάτων, «Ελληνικό Erasmus», Επαγγελματικά μεταπτυχιακά, Βιομηχανικά διδακτορικά). Παράλληλα ενισχύεται η ερευνητική δραστηριότητα μέσω της ίδρυσης ερευνητικών κέντρων και διϊδρυματικών ερευνητικών κέντρων, στελέχωσης με ερευνητές επί θητεία, προσέλκυσης Επισκεπτών Καθηγητών και Ερευνητών από πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Ενίσχυση λειτουργικότητας ΑΕΙ

Για την ενίσχυση της λειτουργικότητας των ΑΕΙ προβλέπεται η αξιοποίηση θεσμικών εργαλείων που θα τα καταστήσουν πιο αποτελεσματικά, ενώ απελευθέρωνεται το πλαίσιο  διεξαγωγής έρευνας από γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες. 

Στα εργαλεία αυτά συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων τα εξής:

•    Πολυετές Στρατηγικό Σχέδιο και σύστημα στοχοθεσίας

•    Σχέδιο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

•    Σχέδιο Αειφορίας και Ανάπτυξης

•    Σχέδιο Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

              

Προώθηση σύνδεσης ΑΕΙ με την κοινωνία

Για την επίτευξη του στόχου της περαιτέρω προώθησης της σύνδεσης των πανεπιστημίων με την κοινωνία προβλέπεται η ενίσχυση της  επιχειρηματικότητας με τη θέσπιση πλαισίου για start-ups φοιτητών, διδακτόρων, μεταδιδακτόρων. Υιοθετείται επίσης η παροχή υπηρεσιών από εργαστήρια προς πολίτες και φορείς όπως  οι pro bono υπηρεσίες συμβουλευτικής ψυχολογίας σε ευάλωτες ομάδες από πανεπιστημιακό εργαστήριο. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η δια βίου μάθηση, δια του εκσυγχρονισμού  του πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, και της δυνατότητας  οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων για την κάλυψη αναγκών επιμόρφωσης προσωπικού ιδιωτικών φορέων. Υποστηρίζεται, δε, η διεθνοποίηση και η ανάπτυξη συνεργασιών.

Εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ρυθμίσεις για τον ΔΟΑΤΑΠ με τη θέσπιση ευέλικτου πλαισίου για ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων από πανεπιστήμια  του εξωτερικού και τη θέσπιση αυτοματοποιημένου συστήματος. 

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις είναι οι εξής: 

•    Ίδρυση Μητρώων των ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και των αλλοδαπών προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου.

•    Κατάργηση της υποβολής ατομικής αίτησης για την έκδοση ατομικής πράξης ακαδημαϊκής αναγνώρισης από μέρους των πολιτών που έχουν σπουδάσει στα ανωτέρω Πανεπιστήμια και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα – αυτόματη ακαδημαϊκή αναγνώριση εφόσον ο υποψήφιος εμπίπτει στις κατηγορίες του Μητρώου.